របស់​ឆៅ

Ruiwo ផ្តល់ជូននូវវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង

--- ពួកគេទាំងអស់មកពីមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងទ្វីបចំនួនបួន